0 0

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (63-200), przy ul. Kasprzaka 1a, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy, KRS 0000053718, NIP 617 19 79 904, REGON 251010225, kapitał zakładowy 3.360.000 zł (dalej również „Administrator Danych”).

2. Administrator Danych traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Klientów, priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator Danych stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Klientów Sklepu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Administrator Danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie w jakim dane te zostały Administratorowi Danych udostępnione przez Klienta.

3. Wszelkie dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Administrator Danych przetwarza dane osobowe podane przez Klientów (w szczególności podczas rejestracji lub zamawiania usługi Newslettera oraz podczas składania zamówienia). Dane osobowe udostępniane przez Klientów przetwarzane są w szczególności w celu świadczenia przez Administratora w ramach Sklepu usług drogą elektroniczną, jak również w celu obsługi i realizacji zamówień Klientów, a także w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy. Ponadto dane mogą być wykorzystywane w celach przesłania informacji handlowej lub w innych celach z zastrzeżeniem, że takie wykorzystanie odbywa się zawsze stosownie do zakresu wyrażonych przez Klientów zgód (w przypadkach gdy taka zgoda jest wymagana).

4. Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe Klientów, o których mowa w ust.3 powyżej, w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora Danych oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi, a także za uprzednią zgodą Klienta (o ile zgoda zostanie przez niego wyrażona) może wykorzystywać podane przez Klienta dane osobowe w celach marketingowych lub innych celach (stosownie jednak do zakresu wyrażonej przez Klienta zgody). Ponadto odrębna zgoda Klienta niezbędna jest także w celu przesyłania przez Administratora Danych informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów lub usług Administratora Danych, a także jego partnerów (zgoda ta ma charakter opcjonalny).

5. Dane Klientów nie są przez Administratora Danych sprzedawane ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Administratora Danych jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Klienta.

6. Administrator Danych uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Klientów z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

7. Każdemu Klientowi, który udostępnił Administratorowi Danych swoje dane osobowe przysługuje dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientom Sklepu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe, w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w przepisach.

8. Wszelkie zgody wyrażone przez Klienta dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych, w tym Newsletterów, mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora Danych poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie (opcja: KONATKT).

9. Administrator Danych ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Klientów (użytkowników) organom państwa, uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Sklepu. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron www. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące w ramach stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone na stronie Sklepu. Klienci wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Sklepu na inne strony www powinni zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.

11. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności modernizacją Sklepu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności itp. będą komunikowane Klientom poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu. Klienci posiadający konto na stronie Sklepu zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie postanowień Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie tych zmian oraz daty ich wejścia w życie. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Klienta o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy zmiany w Polityce Prywatności będą wymagały zgody Klienta, Klient zostanie poproszony o udzielenie takiej zgody.