0 0

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust.13 poniżej.

2. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia:

  1. w którym Klient (lub wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął rzecz w posiadanie, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy;
  2. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów (w szczególności gdy umowa dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną).

3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone poprzez formularz online znajdujący się w opcji „ZWROTY” lub poprzez przesłanie formularza odstąpienia na adres Sprzedawcy: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

  • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji, Sprzedawca zawraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
  • Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.
  • Zwrot płatności przez Sprzedawcę nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) ponosi Klient, tj. Klient odsyła produkt na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem.

11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Jeśli Klient zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Klientowi wysyłany jest paragon lub faktura za pozostałe produkty, których Klient nie zwraca.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.