0 0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POŁUDNIOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ

 

§1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy, działający pod adresem ewydanie.it.pow.pl [dalej: Sklep], należy do Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1a, kod pocztowy 63-200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy, KRS 0000053718, NIP 617 19 79 904, REGON 251010225, kapitał zakładowy 3.360.000 mln [dalej: Sprzedawca],

Adres korespondencyjny:
Tel. +48 747 15 31
e-mail: redakcja@jarocinska.pl
listownie: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów ze Sklepu, w tym składania zamówień oraz sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej ewydanie.it.pow.pl w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy i w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Na podstawie stosownych porozumień, w ramach Sklepu Sprzedawca może zapewnić Klientom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.

5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, aktywnej skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7. Definicje:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mająca zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Klienta umożliwiający składanie zamówień na produkty.
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.
 • Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin.

 

§2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej ewydanie.it.pow.pl tygodników Gazeta Jarocińska, Gazeta Krotoszyńska, Życie Pleszewa, Życie Gostynia, Życie Rawicza wydawanych, jak i dystrybuowanych przez Sprzedawcę oraz innych produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

2. Zakupów w sklepie internetowym (Sklepie) może dokonywać Klient będący osobą fizyczną pełnoletnią, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną.

3. Złożenie zamówienia na produkt oferowany w Sklepie jest możliwe w następujący sposób:

 • bez dokonania rejestracji (założenia Konta) – poprzez dokonanie wszystkich niezbędnych kroków do złożenia zamówienia bez rejestracji;
 • po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.

4. Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji wymaga wypełnienia interaktywnego formularza wyświetlonego na stronie Sklepu po dokonaniu wyboru interesującego Klienta produktu oferowanego przez Sklep, w tym:

 • podania danych oznaczonych w formularzu jako wymagane;
 • zaakceptowania niniejszego Regulaminu - poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza.

5. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i dowolna. Rejestracja w Sklepie umożliwia zapisanie danych Klienta podanych przez niego w formularzu interaktywnym, którego wypełnienie jest konieczne w celu złożenia zamówienia, w związku z czym, w przypadku składania kolejnych zamówień w Sklepie, Klient nie będzie musiał ponownie wypełniać wskazanego formularza. W wyniku zarejestrowania się, na stronie Sklepu zostanie utworzone Konto Klienta. Klient będzie miał w ramach Konta możliwość aktualizowania danych podanych przez niego za pomocą formularza podczas rejestracji w Sklepie.

6. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz wygenerowany przez Sklep, w tym:

 • podać nazwę użytkownika (Klienta);
 • podać adres e-mail;
 • podać określone samodzielne przez Klienta hasło, które będzie przez niego wykorzystywane przy logowaniu;
 • udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu utworzenia Konta oraz obsługi i realizacji zamówień Klienta – poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza.

7. Klient może mieć możliwość udzielenia – według własnego uznania – innych zgód, w tym zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz newsletterów drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie są konieczne do składania zamówień lub założenia konta.

8. Klient zakładając Konto oraz składając zamówienia zgadza się na przetwarzanie podanych w tym celu danych osobowych celem prowadzenia Konta oraz obsługi i realizacji zamówień. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak aby Klient mógł zarejestrować się na stronie Sklepu, a także składać zamówienia, jak również aby jego zamówienia mogły być realizowane wymagane jest podanie wskazanych danych osobowych celem realizacji usługi/umowy.

9. Dostęp do Konta Klienta jest możliwy poprzez każdorazowe zalogowanie się, podczas którego Klient podaje nazwę użytkownika oraz hasło wskazane przy rejestracji Konta. Po zalogowaniu się do Konta, Klient może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji.

10. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Klient podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Sprzedawcy.

11. Klient zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł i Kont przed dostępem osób nieuprawnionych.

12. Warunkiem zarejestrowania się, a także złożenia zamówienia w Sklepie bez uprzedniej rejestracji jest zapoznanie się z regulaminem ewydanie.it.pow.pl oraz jego akceptacją przez Klienta.

13. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez całą dobę.

14. Zamawianie produktów oferowanych w Sklepie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zapłaty, w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na opis produktu/ów oraz kosztu ich zakupu.

15. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wskazać produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji dodawania do „Koszyka” umieszczonej przy opisie produktu oraz postępować dalej zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

16. W części Sklepu zwanej „Koszyk” Klient wskazuje: liczbę egzemplarzy zamawianego produktu, a następnie powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu oraz wypełnić wszystkie pola wymagane do zawarcia i wykonania umowy, w tym podać m.in.:

 • dane kontaktowe (m.in. imię, nazwisko, e-mail);
 • dane firmy – jeśli Klient chce, by była wystawiona faktura;
 • adres, na który ma być wysłany paragon lub faktura;
 • sposób płatności.

17. Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu, w tym ich opisy i ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dokonując zamówienia, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianych przez niego produktów.

18. Po złożeniu oferty (zamówienia) przez Klienta, Klient otrzyma od Sprzedawcy (na swój adres e-mail podany w toku rejestracji lub składania zamówienia) wiadomość mailową zawierającą potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia.

19. W wiadomości Sprzedawcy potwierdzającej otrzymanie zamówienia zostaną wskazane wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym jego numer.


§3. INFORMACJE O PRODUKTACH ORAZ CENA PRODUKTU

 

1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu:

 • posiadają wymagane atesty;
 • są dopuszczone do obrotu na terytorium RP;
 • posiadają wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • są nabyte przez Sprzedawcę od uprawnionych podmiotów lub są wytworzone przez Sprzedawcę.

2. Ceny podawane w Sklepie przy produktach zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

3. Ceną wiążącą produktu jest cena podana na stronie koszyka przy produkcie w chwili składania zamówienia.

4. Informacja na temat całkowitego kosztu zamówienia przedstawiana jest Klientowi na stronie Sklepu, po wybraniu interesujących Klienta produktów.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu i wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa, nie ma wpływu na zamówienie złożone przez Klienta przed datą wejścia powyższych zmian, w tym nie ma wpływu na ceny, po jakich Klient nabył zamówione produkty.


§4. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1. Zapłata za zamówiony produkt/y może być dokonana:

 1. przelewem tradycyjnym
 2. kartą płatniczą; operatorem kart płatniczych jest firma DialCom24 właściciel platformy Przelewy24, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłynięcie należnej kwoty na konto bankowe Sklepu.

 1. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 2. W przypadku niedokonania płatności w powyższych terminach, zamówienie zostanie anulowane przez Sklep i będzie on zwolniony z obowiązku jego realizacji.
 3. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa transakcji (w tym regulaminy serwisów rozliczeniowych) dostępne są na stronach internetowych serwisów pośredniczących w realizacji płatności.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (data zapłaty).
 5. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupowego, pomiędzy Sklepem a Klientem prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy rejestracji adres e-mail wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia.


§5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

2. Reklamacje powinny być przesłane:

 1. pisemnie na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.. ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, bądź
 2. drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny w serwisie. Reklamacje powinny zawierać: opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem, zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

3. Jeżeli reklamacja złożona przez Klienta nie spełnia warunków określonych powyżej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do jej uzupełnienia.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Sprzedawcy dotycząca reklamacji zostanie przekazana Klientowi na adres e-mail wskazany w reklamacji, a w razie braku takiego adresu, na inny wskazany przez Klienta adres.

5. Opisana w niniejszym §5 procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady produktów zakupionych przez Klienta w Sklepie.


§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust.13 poniżej.

2. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia:

 1. w którym Klient (lub wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął rzecz w posiadanie, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy;
 2. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów (w szczególności gdy umowa dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną).

3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone poprzez formularz online znajdujący się w opcji „ZWROTY” lub poprzez przesłanie formularza odstąpienia na adres Sprzedawcy: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin.

4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

5. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Skutki odstąpienia od umowy:

 • W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji, Sprzedawca zawraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
 • Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy.
 • Zwrot płatności przez Sprzedawcę nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania) ponosi Klient, tj. Klient odsyła produkt na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem.

11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Jeśli Klient zwraca tylko część produktów z zamówienia, po zaksięgowaniu zwrotu, Klientowi wysyłany jest paragon lub faktura za pozostałe produkty, których Klient nie zwraca.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


§7. USŁUGA NEWSLETTER

 

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania w ramach Sklepu Newslettera.

2. Newslettery (zawierające informacje związane ze Sklepem, w tym informacje handlowe) są wysyłane tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć otrzymywania Newslettera na podany przez siebie adres e-mail.

3. Umowa na świadczenie usługi Newslettera zostaje zawarta z momentem wyrażenia przez Klienta woli w zakresie świadczenia przez Sprzedawcą na rzecz Klienta przedmiotowej usługi poprzez wyrażenie przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub rejestracji w Sklepie opcjonalnej zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy Newslettera lub poprzez zamówienie usługi Newslettera w ramach serwisu.

4. Klient może w dowolnym momencie (bez zachowania okresu wypowiedzenia) zrezygnować z prenumeraty Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgód wyrażonych przez Klienta w przedmiotowym zakresie poprzez zmianę ustawień Newslettera na swoim koncie (jeśli dokonał rejestracji w Sklepie) lub poprzez przesłanie e-maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgód) w przedmiotowym zakresie poprzez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie (opcja „KONTAKT”).


§8. ZAWARCIE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – PROWADZENIE KONTA KLIENTA

 

1. Umowa na świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta przez Sklep zostaje zawarta z momentem zatwierdzenia formularza rejestracyjnego.

2. Klient może w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) rozwiązać umowę o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w ramach Sklepu. W tym celu Klient powinien przesłać wiadomość e-mail z przedmiotowym żądaniem poprzez formularz dostępny w Sklepie (opcja „KONTAKT”).

3. W związku z rezygnacją przez Klienta ze świadczenia takiej usługi, Konto Klienta zostanie zdezaktywowane.


§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sklep dokłada wszelkich starań, by świadczone w ramach Sklepu usługi były na najwyższym poziomie, jednak nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądów, awarii lub w związku z koniecznością modernizacji Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują w szczególności przepisy:

 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 4. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 6. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby opis sprzedawanych produktów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Materiały zamieszczone na stronie Sklepu, w tym jego elementy podlegają ochronie prawnej. Opisy produktów, zdjęcia, skrypty i inne pliki wchodzące w skład Sklepu są własnością Sprzedawcy lub zostały wykorzystane przez niego za zgodą twórców lub podmiotów uprawnionych.

4. Właścicielem praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych produktach (gazetach, czasopismach, okładki prezentowanych publikacji, logotypów itp.) są ich wydawcy. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.

5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym zmiany opisanych w nim zasad korzystania ze Sklepu oraz świadczonych w jego ramach usług). O zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni z 14-dniowym wyprzedzeniem. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Klientom drogą elektroniczną poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu. Klienci posiadający konto na stronnie Sklepu zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie postanowień Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie tych zmian oraz daty ich wejścia w życie. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianach poprzez wysłanie oświadczenia przez formularz kontaktowy dostępny w Sklepie (opcja: „KONTAKT”) lub na adres: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

7. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminy będą rozpatrywane przed właściwym sądem powszechnym.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.